Obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: J+J závlahové systémy, s.r.o. 
Sídlo: Příčná 24, 290 01 Senice
IČ: 24811629
Telefon: 325 652 064, 325 652 365-6
Mobil: 602 248 366, 724 219 619

Kontaktní adresa: J+J závlahové systémy, s.r.o. 
Příčná 24, 290 01 Senice

Provozovna: Příčná 24, 290 01 Senice

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C176483 ze dne 17.3.2011 u 1-Městský soud v Praze.

Webové stránky: Http://www.zavlahy-jerabek.cz

Podrobnější kontaktní údaje naleznete v kategorii "Kontakty".


2. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající má právo měnit popisné specifikace a ceny bez výslovného upozornění. Změna ceny se nevztahuje na již uskutečněné objednávky. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Obrázky mají pouze informativní charakter. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka uskutečněná prostřednictvím našeho e-shopu, objednávka zaslaná na e-mail, objednávka uskutečněná po telefonické nebo osobní dohodě.

Zboží se stává majetkem kupujícího až po uhrazení celkové částky. Odesláním objednávky dáváte závazný souhlas s objednáním a zasláním zboží.

DODÁNÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud si zboží objednáte do 7:30h. dopoledne a bude označené jako skladem, pak vám zboží zašleme ještě ten den. Zboží byste měli obdržet následující pracovní den. Dále záleží na přepravní společnosti. Může se stát, že zboží bude označené, že je skladem ale vzhledem k velkému zájmu se vyprodá. O této skutečnosti budete informováni a bude vám sdělen náhradní termín dodání.
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky, Zásilkovnou nebo společností Toptrans. Využít však můžete i osobního odběru.

Jestliže objednávka obsahuje jakoukoliv trubku z kategorie e-shopu „Kapkové trubky“ nebo „Potrubí“ automaticky zasíláme celou zásilku společností Toptrans. U některých položek e-shopu je také pevně nastavený přepravce. V tomto případě je vždy tato informace zapsána u položky. Pokud si zvolíte přepravu Českou poštou bude vám zboží z těchto kategorií automaticky zasláno společností Toptrans. Zboží, které bude objemné, neskladné nebo nadměrné váhy taktéž odesíláme společností Toptrans. 
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odesílá prodávající kupujícímu ihned spolu se zásilkou nebo nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.


CENA A ZPŮSOB DORUČENÍ

K ceně zboží připočítáváme dopravné. Zboží zasíláme na dobírku nebo je možné zvolit platbu předem na účet 9923745001/5500 . Při objednávce nad 5000 Kč s DPH a do 15kg zásilky, nebo nad 25 000Kč s DPH se poštovné neúčtuje. Neplatí pro zasílání na Slovensko.

Zaslání Českou poštou………….......................150 Kč 
Zaslání Zásilkovnou........................................... 65 Kč 
Zaslání společností Toptrans…….....................155 Kč
Zaslání společností Toptrans nad 15kg ............250 Kč
Zaslání společností Toptrans na Slovensko......520 Kč
Dobírka................................................................30 Kč
Dobírka Zásilkovna .............................................20 Kč
Platba předem na účet..........................................0 Kč
Osobní odběr………….…………….......................0 Kč

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Navrácení peněz se provádí pouze bankovním převodem.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud kupující vrací zpět pouze část objednávky, pak kupující nemá nárok na vrácení částky nákladů za dopravu k němu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

viz. reklamační řád

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. OSTATNÍ

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

ZBOŽÍ V AKCI

Prodej zboží v akci platí vždy jen do vyprodání skladových zásob a je časově omezen.

 

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Poukázku lze uplatnit při nákupu zboží přes e-shop firmy J+J závlahové systémy, s.r.o., www.zavlahy-jerabek.cz nebo při osobním odběru zboží na adrese J+J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice. Při osobním odběru je nutné poukázku předložit. Při nákupu přes e-shop firmy zadáte kód z poukázky do políčka u slevového kódu. Slevové kódy není možné kombinovat s jinými slevovými kódy v jedné objednávce. 
Poukázka je platná jeden rok ode dne jejího vydání. Platnost uvedena na poukázce.
Poukázku nelze zpětně směnit za peníze. Pokud bude hodnota zboží menší než hodnota poukázky, pak nelze vrátit do hodnoty poukázky peníze. Nutno si dovybrat zboží do hodnoty poukázky.
Při nákupu zboží je v hodnotě poukázky započítána 21% DPH.
Poštovné při nákupu dárkové poukázky je 50 Kč s DPH. 

Dárkové poukázky lze objednat po telefonu nebo zasláním objednávky na e-mail: veronika@zavlahy-jerabek.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

+420 325 652 064
Měna: | EUR
0
0 Kč
Košík je prázdný.
Nejdříve si vyberte zboží.